مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین (EM)

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

ویژگی ها وخصوصیات  مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین Em :


Em - حاوی نوعی سیمان پرتلند است که بسیارسخت وبتنی رسانا ودائمی می باشد.
Em - حاوی نوعی مواد کاهنده می باشد که ویژگی غیر خورندگی کربن را بیشترازسایر مواد کاهنده ی موجود در بازارداراست .

توضیحات

مزایای مواد کاهنده مقاومت الکتریکی  زمین  (EM) :

- عامل مقاومت Em کم تر از % 1 مقاومت ارزش بنتونیت خاک رس است.

- ماندگاری و توانایی جذب رطوبت به میزان قابل توجه در مقایسه با بنتونیت.

- با وجود نمک های خنثی اثرخورندگی روی میله ارت یا هادی میانی وجود ندارد ، ضمن اینکه حضور این نمک هاشرایط مناسب و کاملاً عادی رافراهم می کند.

- عدم حلالیت Em در محیط های اسیدی


دستور العمل اجرای میله ارت با استفاده از مواد کاهنده مقاومت الکتریکی  زمین EM :

1- چاهکی به قطر 15 - 20 سانتیمتر و به عمق 150 سانتیمتر، کمتر از طول میله راد حفاری نمائید.
2- ابتدا یک کیسه از مواد کاهنده EM در وسط کف چاهک طوری ریخته شود که در یک محدوده متمرکز باشد)به شکل کوه( و سپسمیله راد را در وسط چاهک و روی مواد کاهنده ریخته شده طوری بکوبید که سر میله راد حدود 15 سانتیمتر پایین تر از کف چاهک قرار
بگیرد.
3- مخلوط EM را در اطراف میله راد بصورت تدریجی تخلیه کرده و با مقداری آب مخلوطگردد)حدود هر 1 متر( و سپس کوبیده شود)به
علت پیوستگی بیشتر( در صورت استفاده از منحول)دریچه بازدید(این کار را تا 15 سانتیمتر پایین تر از لبه فوقانی میله راد انجاه داده و
در صورت عدم استفاده از منحول تا نزدیکی سر لوله پر نمایید
4- حال درصورت استفاده از منحول،توسط جوش کدولد میله راد را با استفاده از سیم مسی و کابلشوی سیم به باس بار منحول اتصال
دهید و سپس توسط سیم مسی دیگر از باس بار منحول به شینه مورد نظر ارت انتقال دهید.

 

1- کانالی به عرض 15 - 30 سانتیمتر و عمق 60 - 75 سانتیمتر با توجه بطول مسیر حفر نمائید.اگر عمق یخ زدگی خاک بیشتر از عمق در نظر
گرفته باشد، می بایست کانال را تا زیر لایه یخ زده گی حفاری نموده.
2- کف کانال را به ضخامت 10 سانتیمتر از مواد کاهنده EM پر کنید.
3- هادی همبندی )تسمه یا سیم مسی لخت( را روی مواد کاهنده EM قرار دهید.
4- تمام قسمت هادی و روی هادی تا حدود 10 سانتیمتر بطور کامل توسط مواد کاهنده EM پوشانده شود.
5- مابقی کانال، توسط خاک تخلیه شده از خود کانال پر شود.

دستور العمل  اجرای چاه ارت توسط مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین:

چاه ارت را باید در جاهایی كه پایینترین سطح را داشته و احتمال دسترسی به رطوبت حتی الامكان در عمق كمتری وجود داشته باشد
و یا در نقاطی كه بیشتر در معرض رطوبت و آب قرار دارند مانند زمین های چمن ، باغچه ها و فضاهای سبز حفر نمود و با توجه به مراحلذیل عمل نمود:

1- با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه چاهی به قطر تقریبی 80 سانتیمتر با عمق مناسب)نم طبیعی زمین( وحدالامکان در مکان
مناسب فوق الذکرحفرگردد، کف چاه را به ضخامت 10 سانتیمتر از EM مخلوط پر کنید.
2- سیم ارت یا تسمه مسی با سطح مقطع مناسب ، حداقل در دو نقطه به صفحه مسی متصل نمائید )از دو اتصال هادی نزولی به صفحهمسی بایستی حداقل یکی از آنها به روش cad weld انجام شود (
3- صفحه مسی را بصورت عمودی در انتهای چاه ایجاد شده قرار دهید .
4- مواد کاهنده را داخل چاه طوری تخلیه کنید که ضمن فشردگی مناسب حداقل تا 20سانتیمتر بالای سطح را بپوشاند.) برای اجرای این سطح نیاز به استفاده از 10 کیسه مواد کاهنده بوده که برای فشردگی بیشتر مواد اطراف هادی و صفحه مسی مقدار مناسب آب درچاه اضافه نمائید .
5- الباقی چاه را به بصورت مخلوط ذیل پر نمایید:
%30 مواد کاهنده
60 % خاک
%10 آب
6- بهتر است برای چاه دریچه بازدید در نظر گرفته شود.
توجه : تاثیر نهائی مواد کاهنده و انجام بهترین فعل و انفعالات حاصل از ترکیب ایجاد شده جهت کاهش مقاومت الکتریکی بین سهالی شش ماه خواهد بود .

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :