هم پتانسیل سازی

2 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

سیستم همبندی به منظور هم پتانسیل سازی الکتریکی :

اجرای عملیات هم پتانسیل سازی بر اساس استانداردهای منطقه ای و بین المللی مانع از بوجود آمدن اضافه ولتاژهای کنترل نشده در سایت می شود. بوجود آمدن این اضافه ولتاژها میتواند ناشی از  سوئیچینگ های قدرت ، صاعقه ، الکتریسیته ساکن و... باشد.

 به منظور جلوگیری ازاختلاف پتانسیل بالا بین هادی های الکتریکی نزدیک بهم ، ایجاد یک سیستم حفاظتی زمین یکپارچه از ارکان بسیار مهم این بخش می باشد.

زیرا در غیر اینصورت اختلاف پتانسیل بوجود آمده موجب تخلیه شدن بار الکتریکی به طور غیر متوازن می گردد که در برخی موارد خسارت آن کمتر از اصابت مستقیم صاعقه نیست.

توضیحات

 

به طور کلی قسمت های مختلف در یک سیستم باید با هم همبند شوند :

1. هادی اصلی حفاظتی NPE

2. ترمینال اصلی زمین NEB

3. کلیه لوله کشی های فلزی در داخل ساختمان ( آب ،گاز ،حرارت مرکز و تهویه )

4. اجزای فلزی ساختمان ( اسکلت فلز )

5. بدنه فلزی تجهیزات و لوازم 

6. هادی های حفاظتی PE

7. هادی یا ترمینال اصلی زمین 

ممکن است در بعضی از شرایط اتصالی ولتاژ نقطه اصلی همبندی برای هم ولتاژ کردن

نسبت به جرم کلی زمین از حد مجاز بالا تر رود اما چون در داخل حوزه همبندی شده همه

ولتاژها با هم برابرند ، فردی که داخل حوزه قرار دارد دچار برق گرفتگی نخواهد شد.

در زمینه همبندی استاندارد ITU-T مسائل مرتبط با آن را به ویژه برای کاربردهای سیستم

های مخابراتی به تفصیل وبه صورت کامل توصیف می نماید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :